• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

חיפוש חוזרים מקצועיים

תאריך
כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד – האם נאמרה המילה האחרונה?

15/04/2017

הבהרה בנושא הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – סעיפים (ב) ו-(ג) להוראות מעבר – הבהרה

15/06/2017

הנדון: חוזר מס הכנסה מספר 5.2017 – רשות המסים מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח

15/06/2017

הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

15/06/2017

הנדון: הצעת חוק לביטול מוסד "איחוד העוסקים" לצורכי מע"מ

15/06/2017

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017

15/06/2017

החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד (Relocation) – החלטת מיסוי בהסכם

15/06/2017

חובה לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסה ממקור זר, גם אם זה מונע את ניצול הזיכוי בשל המס הזר – פס"ד אמות השקעות

15/08/2017

רשימת החוזרים המקצועיים ותאריך פרסומם.

20/08/2017