• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

חיפוש חוזרים מקצועיים

תאריך
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 (להלן: "תיקון 198", "התיקון") תוקן ההסדר החל על חברת משלח יד זרה (להלן: "חמי"ז"), שהיה קבוע בסעיף 5(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה" או "הפקודה"), ונקבע הסדר חדש של

15/11/2016

עצמאים - היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת המס 2016

15/11/2016

מפקד מלאי

15/11/2016

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2016

15/11/2016

תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים

15/11/2016

שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה - הלוואות לצדדים קשורים - לשנת 2017

18/01/2017

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 - תיקון

18/01/2017

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2017 - רשות המסים

אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2017

18/01/2017

הנדון: מיסוי "חברות ארנק", משיכות כספים ושימוש בנכסים, רווחים בלתי מחולקים והוראת שעת לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מופחת - תיקון 235 לפקודת מס הכנסה

המידע הניתן בחוזר זה אינו מהווה תחליף למקור. אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק

18/01/2017

חוזר מס הכנסה בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

15/03/2017

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2016

15/03/2017

מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות

15/03/2017

מה יכול לעשות בעל מניות מהותי המשתמש בדירה שבבעלות חברה בשליטתו?

15/03/2017

מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

15/04/2017