• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 - תיקון

מצ"ב קישור לחוזר המלא לחץ - כאן

 

הנדון:        תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 - תיקון

א.       רקע

בקובץ תקנות מיום 7.10.2014 בוטלו כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007 ("הכללים הישנים").
הכללים הישנים, שהותקנו מכוח סעיף 69 לפקודת מס הכנסה, קבעו עד לביטולם, כי בחישוב המס על הכנסה מעסק/משלח-יד או משכורת של "תושב חוץ זכאי", לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, יובאו בחשבון 2.25 נקודות זיכוי.
תחולת הביטול נקבעה ליום 1.1.2015, וזאת לגבי הכנסה שהופקה או שנצמחה ביום זה ואילך. במקביל לביטול הכללים הישנים פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 ("הכללים החדשים"), בתחולה מיום 1.1.2015.

הכללים החדשים הגדירו שלושה סוגים של עובדים.

  • "עובד זר" – כהגדרתו בסעיף 48א לפקודת מס הכנסה (דהיינו, "עובד זר" כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, אף אם רואים אותו כתושב לעניין הפקודה) שהוא בעל אשרה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אישור כאמור:
  • "עובד זר חוקי" – עובד זר שהתקיימו כל אלה:

1) שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;

2) הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), תשל"ט-1979;

3) הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל, כאמור בתקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;

  • "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" – עובד זר חוקי שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד ושהארכת הארת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

לגבי "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" נקבע, כי בחישוב המס על הכנסתו מעסק/משלח-יד או ממשכורת יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו-36א לפקודת מס הכנסה (2 נקודות זיכוי לתושב ישראל, 1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה ו-1/2 נקודת זיכוי לאישה – בהתאמה).
לגבי "עובדת זרה חוקית" שאינה "עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד" נקבע, כי בחישוב המס על הכנסתה מעסק/משלח-יד או ממשכורת תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.
ואילו לגבי "עובד זר" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" נקבע, כי בחישוב המס החל על הכנסתו לא תחולנה הוראות הפרק השלישי לחלק ג' לפקודת מס הכנסה (שעניינן בניכויים, זיכויים ונקודות קצבה לילדים). זאת, אפ אם מדובר ב"עובד זר חוקי".

ב.    התיקון לתקנות

ביום 1.1.2017 (ק"ת 7754) פורסמו ברשומות תיקון לתקנות שבנדון.
על-פי התיקון, בחישוב המס של "עובד זר חוקי" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה, וזאת החל משנת-המס 2018 ואילך.
התיקון כולל גם הוראת-שעה לגבי שנת-המס 2017, לפיה בחישוב המס על הכנסתו של "עובד זר חוקי" שאינו "עובד זר חוקי בתחום הסיעוד תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 34 לפקודה, וזאת בנוסף על נקודות הזיכוי המגיעות לו לפי הכללים החדשים.

             בכבוד רב,

הוכן בלשכת רואי חשבון בישראל

http://m-s-l.co.il/upload/docs/foreign worker1.17.pdf