• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

רשימת חוזרים מקצועיים

פס"ד בנושא - שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד

מס"ד תיאור החוזר תאריך
1 חברת משלח יד זרה בעקבות תיקון 198 לפקודה 15/11/16
2 עצמאים - היערכות לקראת הגשת הדוח לשנת 2016 15/11/16
3 מפקד מלאי ל-31 בדצמבר 2016 15/11/16
4 הפרשות לקרן השתלמות בשנת 2016 15/11/16
5 תקופת השמירה על מערכת החשבונות מסמכים אחרים 15/11/16
6 שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה - הלוואות לצדדים קשורים לשנת 2017 18/1/17
7 תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 - תיקון 18/1/17
8 אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2017 18/1/17
9 מיסוי "חברות ארנק", משיכות כספים ושימוש בנכסים, רווחים בלתי מחולקים והוראת שעת לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי 18/1/17
10 יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים 15/3/17
11 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) 15/3/17
12 מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות 15/3/17
13 מה יכול לעשות בעל מניות מהותי המשתמש בדירה שבבעלות חברה בשליטתו? 15/3/17
14 בקשה לפטור ממס על ההכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מ"ה 15/4/17
15 פס"ד בנושא - שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד 15/4/17
16 הבהרה בנושא הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה 15/6/17
17 מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח 15/6/17
18 הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה 15/6/17
19 הצעת חוק לביטול מוסד "איחוד העוסקים" לצורכי מע"מ 15/6/17
20 הגדלת נקודות זיכוי להורים 15/6/17
21 החלטת המיסוי בנושא הקצאת אופציות לעובדים 15/6/17
22 חובה לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסה ממקור זר, גם אם זה מונע את ניצול הזיכוי בשל המס הזר – פס"ד אמות השקעות