• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות

מצ"ב קישור לחוזר המלא לחץ - כאן

הנדון:      מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות

 

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) נקבע כי  יוטל מס ריבוי דירות.

 

במסגרת התיקון נקבעה בין השאר הטבה למוכרי דירות בשנת 2017.

ביום 25.1.2017, פורסמו ברשומות תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז–2017 ("התקנות").

התקנות קובעות, כי חייב במס שמכר דירת מגורים ליחיד תושב ישראל שהוא משפר דיור או שאין לו דירת מגורים, בתקופה 1.1.2017–1.10.2017 יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח בו הוא חייב בגין המכירה האמורה עד לסכום של 85,000 ש"ח, אלא אם מדובר במי שבבעלותו שלוש דירות מגורים ומעלה אך הוא פטוּר ממס ריבוי דירות מהטעם שדירות ההשקעה שבבעלותו הן עד שווי של 1,150,000 ש"ח – שאז המענק יהיה בגובה מחצית ממס השבח עד לסכום של 15,000 ש"ח.

קבלת המענק מוגבלת לשלוש מכירות והיא מותנית במספר תנאים מצטברים, כקבוע בתקנות, ובכלל זאת שהמכירה לא נעשתה ללא תמורה ולא לקרוב משפחה ושאין מדובר במכירה שהיא שינוי ייעוד לפי סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.

בנוסף לפרסום התקנות פורסם ברשומות צו ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז–2017 ("הצו").

בצו בוצע שינוי במבנה הנוסחה הקובעת את גובה מס ריבוי הדירות, כשמטרת השינוי האמור להבטיח שככל שהדירה ממוקמת באיזור עם מדד כלכלי חברתי נמוך יותר עם מדד פריפריאליות נמוך יותר, כך הסכום הקובע לחיוב במס יהיה נמוך יותר.

לצורך הגשת הצהרה ובקשה לקבלת הטבות בגין מכירת דירת פורסמו 2 טפסים אשר מצורפים לחוזר

טופס 7201 – הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017

טופס 7202- מכירה דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות


כחלק מהיערכותה ליישומו של מס ריבוי דירות, רשות המסים פרסמה לציבור באתר האינטרנט, מחשבון לחישוב הסכום הקבוע והמס לתשלום לדירה בקישור הבא:

https://www.misim.gov.il/svDira3/simulator.aspx

 

 

          בכבוד רב,

הוכן בלשכת רואי חשבון בישראל