• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

מה יכול לעשות בעל מניות מהותי המשתמש בדירה שבבעלות חברה בשליטתו?

מצ"ב קישור לחוזר המלא לחץ - כאן


הנדון: חקיקה - מה יכול לעשות בעל מניות מהותי המשתמש בדירה שבבעלות חברה בשליטתו?

 


כידוע, ביום 29/12/2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018 , התשע"ז- 2016 - (תיקון 235 לפקודה - להלן: "התיקון"), במסגרתו הוסף סעיף 3(ט 1) לפקודה, העוסק, בין היתר, במיסוי יחיד בעל מניות מהותי בחברה בגין משיכת כספים
מחברה ו/או שימוש אישי בנכס החברה על ידו או ע"י קרובו. בחוזר זה, נפרט את החלופות העומדות בפני יחיד, בעל מניות מהותי, אשר החברה העמידה לשימושו או לשימוש קרובו דירת מגורים שבבעלותה, והשלכות המס של כל חלופה כאמור, והכל בהתייחס לקבוע
בתיקון, בהוראת המעבר לתקופה עד 31/12/2018 ובהתחשב בהוראת השעה בעניין דיבידנד מוטב שפורסמה במסגרת התיקון.
יובהר כי התיקון האמור מעלה בפנינו סוגיות פרשניות רבות נוספות, כגון: מהי דירה? האם רק דירה בישראל? האם יחול גם לגבי "דירת נופש"? שאלות בעניין כיצד יש לקבוע את "עיקר השימוש" בדירה ועוד. כמובן, שסוגיות אלו יידונו בעתיד הקרוב.
האמור להלן מתייחס ליחיד בעל מניות מהותי, שחברה בבעלותו רכשה / בנתה דירה / בית מגורים בישראל (להלן: "הדירה"), במימון הון עצמי (עודפי החברה) ו/או הלוואת בעלים ו/או הלוואה מבנק, אשר העמידה את הדירה לשימושו הפרטי של היחיד, בתמורה לדמי שכירות.
כיום, עומדות בפני יחיד, בעל מניות מהותי, ארבע חלופות לבחירה:
1. לא לעשות דבר - המשך שימוש בדירה של החברה ע"י היחיד או קרובו.
2. השבת הדירה לשימוש החברה עד ליום 31/12/2018.
3. העברת הדירה לבעלות היחיד בעסקה פטורה ממס שבח וממס רכישה.
4. העברת הדירה לבעלות היחיד בעסקה חייבת במס שבח ופטורה ממס רכישה, ביום העברה.