• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳

הצעת חוק לביטול מוסד "איחוד העוסקים" לצורכי מע"מ

הנדון: הצעת חוק לביטול מוסד "איחוד העוסקים" לצורכי מע"מ

מצ"ב קישור לחוזר המלא לחץ - כאן

סעיף 56 לחוק מע"מ מאפשר למספר עוסקים להירשם באחד לצורכי מע,מ, מה שמכונה "איחוד עוסקים". משמעות איחוד העוסקים הינו כי רואים בעוסקים הרשומים כאחד כשותפים והדיווח על עסקאותיהם למע"מ נעשה במאוחד.

מטרת יצירתו של מוסד "איחוד העוסקים" הייתה למנוע "בירוקרטיה" והתחשבנות מיותרת בין השותפים בעניין תשלומי מע"מ וניכויי מס תשומות מסגרת העסקאות הפנימיות של השותפות.

בהתאם להוראות חוק מע"מ ותקנותיו, הדיווח לשלטונות מע"מ ע"י עוסקים הרשומים כאחד באיחוד עוסקים מתבצע בשני מישורים:

  • דיווח תקופתי שוטף (תקנה 23ב לתקנות מע"מ) - הדיווח נעשה במאוחד ובעיקרון אינו כולל עסקאות שעשו העוסקים בינם לבין עצמם.
  • דיווח שנתי (סעיף 71א לחוק) - כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאחד חייב להגיש בסוף כל שנת מס דוח מסכם שיכלול את כל העסקאות שהיו לו במהלך השנה, לרבות העסקאות שעשה עם העוסקים האחרים שנרשמו עמו כאחד. הדיווח השנתי נועד לשפוך אור על מהות העסקאות וטיבן בין חברי האיחוד, ולמנוע ניצול לרעה של מנגנון איחוד עוסקים באמצעות תכנון מס לא לגיטימי או העלמות מס.

ביום 15/03/2017 פורסמ הצעת חוק אשר מציעה לבטל את מוסד איחוד העוסקים הקיים כיום בחוק מע"מ.

משמעות הצעת החוק הינה, כי עם ביטול סעיף 56 לחוק, יפורקו אל איחודי העוסקים הקיימים, וכל עוסק יידרש להירשם ולדווח בנפרד על עסקאותיו במע"מ.

מאחר שמדובר בשינוי משמעותי אשר ידרוש היערכות טכנית ומהותית מצד קהל העוסקים הרשומים באיחוד עוסקים, הוצע להחיל את הביטול רק בתחילת שנת המס 2018 ולאפשר לעוסקים אלו להתארגן למצב החדש.

יש לציין כי בהתאם להצעת החוק, על אף ביטולו של סעיף 71א לחוק (חובת הדיווח השנתי על כל עוסק הרשום באיחוד עוסקים), החובה להגיש דוחות שנתיים כאמור תמשיך לחול לגבי דוחות שלא הוגשו עבור השנים שקדמו לשנת 2018.