• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳
  • בית
  • חוזרים מקצועיים
  • דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2016

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2016

מצ"ב קישור לחוזר המלא לחץ - כאן

הנדון:      דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2016 – הארכת מועד הגשה

 

1.       במסגרת תיקון מס' 161 תוקן סעיף 166 לפקודת מס הכנסה ונקבע: "מעביד או מנכה יגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי (טופס 0856), באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד יום 30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן – דוח מעביד מקוון ודוח מנכה מקוון, לפי העניין").

דוח מקוון לעניין זה, הינו רק דוח ששודר ישירות לשע"מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים מקושרים למחשב שע"ם) או שודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

          יודגש: דוח כאמור, ייחשב כדוח שהוגש, רק לאחר הגשת טופס הצהרה החתום ע"י המעביד/משלם או מייצגו בהתאם להנחיות ולפרסומים, למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות לקוחות.

          משכך, תאריך הגשת הדוח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה כאמור, במוקד הניכויים.

 

2.       יחד עם זאת, על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל בקליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את טופסי ההצהרה כאמור, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2016 עד לתאריך ה-31 במאי 2017 וכן, לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2016 במועדים כדלקמן:

 

          2.1     מעביד/מנכה שישדר את הדוח לשנת המס 2016 עד ליום 31.5.2017, רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 3.110.2017 ויראו את הדוח כדוח שהוגש במועד החוקי, על כל המשתמע מכך.

          2.2     מעביד/מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום 31.5.2017, אך שידר אותו עד ליום 30.6.2017 וגם הגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.

          2.3     מעביד/מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום 30.6.2017 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד, מועד ההגשה במקרה זה, יהיה המועד בו הגיש את טופס ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדוח.

 

3.       את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול באחת מהדרכים הבאות:

 

          3.1     בדואר ישראל לכתובת, מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת.ד. 2648 (בית דניאל) ירושלים, 91026.

          3.2     במשרדי השומה/בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.

          3.3     לכתובת דואר אלקטרוני 126.856@taxes.gov.il

          3.4     לפקס שמספרו: 02-5019418.

 

4.       מענה על שאלות ותמיכה

 

          4.1     לתמיכה טכנית בתפעול המערכת האינטרנטית, האינטרה-נטית, להורדת תוכנה לבדיקות לוגיות ולקבלת פרטים לגבי סטאטוס קליטת הנתונים במחשב שע"מ, ניתן לפנות למרכז המידע והשירות הטלפוני: למספרי טלפון 4954* (כוכבית מסים), 1-222-4954, 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות 8:15 עד 16:00.

          4.2     לתמיכה בתהליך ההגשה לאחר שידור הדוח המקוון: אישור הגשה, שידור דוח נוסף, ביטול דוח ששודר, שחזור טופס הצהרה, התאמות כספיות, שידור דוח מחליף, יש לפנות למחלקת תפעול שבחטיבת שירות לקוחות, בטלפון 02-6301000 בימים א עד ה' בין השעות 08:30 עד 14:00.

          4.3     בשאלות הקשורות לפקודת מס הכנסה ולתקנות שהותקנו מכוחה בהקשר לדוחות השנתיים (126/856) יש לפנות לעובד חטיבת שומה וביקורת, מר יצחק אורבך, מחלקת ניכויים, טלפון:
02-6559579.

בכבוד רב,

הוכן בלשכת רואי חשבון בישראל