• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳
  • בית
  • חוזרים מקצועיים

חוזרים מקצועיים

לפניכם רשימת החוזרים המקצועיים שהפצנו. הרשימה מתעדכנת מפעם לפעם.

כל שימוש במידע הנמצא בחוזרים המקצועיים מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי.

להלן רשימת אתרים שימושים:

אתר לשכת רואי החשבון בישראל

אתר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

אתר הרשות לניירות ערך בישראל

אתר רשות המיסים בישראל

אתר בנק ישראל

אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אתר משרד האוצר

חיפוש מתקדם
רשימת החוזרים המקצועיים ותאריך פרסומם.

30/03/2017

מה יכול לעשות בעל מניות מהותי המשתמש בדירה שבבעלות חברה בשליטתו?

15/03/2017

מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות

15/03/2017

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2016

15/03/2017

חוזר מס הכנסה בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

15/03/2017

הנדון: מיסוי "חברות ארנק", משיכות כספים ושימוש בנכסים, רווחים בלתי מחולקים והוראת שעת לחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מופחת - תיקון 235 לפקודת מס הכנסה

המידע הניתן בחוזר זה אינו מהווה תחליף למקור. אף כי נעשו מאמצים להקפיד על דיוק

18/01/2017

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2017 - רשות המסים

אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2017

18/01/2017

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 - תיקון

18/01/2017

שיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) ו-3(י) לפקודה - הלוואות לצדדים קשורים - לשנת 2017

18/01/2017

תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים

15/11/2016

חיפוש מתקדם