• ברוכים הבאים
  • מורד שמואלי לאחם ושות׳
  • בית
  • חוזרים מקצועיים

חוזרים מקצועיים

לפניכם רשימת החוזרים המקצועיים שהפצנו. הרשימה מתעדכנת מפעם לפעם.

כל שימוש במידע הנמצא בחוזרים המקצועיים מחייב בדיקה או קבלת יעוץ על בסיס מקצועי.

להלן רשימת אתרים שימושים:

אתר לשכת רואי החשבון בישראל

אתר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

אתר הרשות לניירות ערך בישראל

אתר רשות המיסים בישראל

אתר בנק ישראל

אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אתר משרד האוצר

חיפוש מתקדם
חובה לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסה ממקור זר, גם אם זה מונע את ניצול הזיכוי בשל המס הזר – פס"ד אמות השקעות

15/08/2017

החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד (Relocation) – החלטת מיסוי בהסכם

15/06/2017

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017

15/06/2017

הנדון: הצעת חוק לביטול מוסד "איחוד העוסקים" לצורכי מע"מ

15/06/2017

הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

15/06/2017

הנדון: חוזר מס הכנסה מספר 5.2017 – רשות המסים מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח

15/06/2017

הבהרה בנושא הטבות מס לישובים – סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – סעיפים (ב) ו-(ג) להוראות מעבר – הבהרה

15/06/2017

כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד – האם נאמרה המילה האחרונה?

15/04/2017

מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

15/04/2017

רשימת החוזרים המקצועיים ותאריך פרסומם.

20/08/2017

חיפוש מתקדם